ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ/ΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

By | 28 Ιανουαρίου 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.) Ημαθίας, στο πλαίσιο του έργου « Λειτουργία Κέντρου Υποστήριξης Ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές στην πόλη της Βέροιας», με κωδικό ΟΠΣ 5032741, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ( Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), με σκοπό την υλοποίηση δράσεων υποστήριξης για την « Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει την παρακάτω θέση:
• Μία (1) θέση Κοινωνικού Λειτουργού (Ιδιωτική Σύμβαση μερικής απασχόλησης Μισθωτής Εργασίας)
Ο φάκελος για τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού θα πρέπει να περιλαμβάνει:
Προαπαιτούμενα προσόντα
1) Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοινωνικού Λειτουργού από Δημόσιο Φορέα (Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα ή ΤΕΙ αντίστοιχου τομέα ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής).
2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού
3) Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας
4) Γνώση Η/Υ
5) Βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με Europass
Επιθυμητά προσόντα

• Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
• Μεταπτυχιακό δίπλωμα, τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
• Εμπειρία σε συμβουλευτικές ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις (Βεβαιώσεις)
• Εμπειρία στη διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων και συμμετοχή σε ομιλίες (Βεβαιώσεις)
• Εθελοντική δράση ή συμμετοχή σε πρωτοβουλίες πολιτών και συλλογικότητες κοινωνικής δράσης (Βεβαιώσεις)

Καθήκοντα θέσης Κοινωνικού Λειτουργού
• Λήψη κοινωνικού ιστορικού και οργάνωση ατομικού φακέλου, στη διαδικασία υποδοχής και ένταξης των ωφελούμενων.
• Εκτίμηση και διάγνωση αναγκών και αιτημάτων.
• Ατομική και ομαδική υποστήριξη
• Σχεδιασμός και εφαρμογή υποστηρικτικών / ενδυναμωτικών δράσεων
• Παραπομπές σε δημόσιες υπηρεσίες και άλλους φορείς
• Συγκρότηση εθελοντών ομάδων εργασίας, συντονισμός και εποπτεία της άσκησης καθηκόντων που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο της λειτουργίας της δομής.
• Αναφορά στον Υπεύθυνο του Έργου, το Δ.Σ. και συνεργασία με τους άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας του έργου
• Επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στη πόλη.
Ο κύκλος αξιολόγησης και επιλογής , θα ξεκινήσει από την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης υποβολής φακέλων. Οι φάκελοι θα εξεταστούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας και θα προσκληθούν σε συνέντευξη όσοι από τους υποψηφίους κριθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις , τυπικές και επιθυμητές, για τις συγκεκριμένες θέσεις.
Τα βιογραφικά και τα προσωπικά δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας . Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472/97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε ανακρίβειας των δηλούμενων στοιχείων, επισύρονται οι εκ του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Κοιν. Λειτουργός Ιδιωτική Σύμβαση μερικής απασχόλησης Μισθωτής Εργασίας 48 ώρες μηνιαίως

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν την αίτηση ενδιαφέροντος και πληροφορίες από τα Γραφεία του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας, Ανοίξεως 120 στη Βέροια τις καθημερινές και από ώρες 10.00 – 12.30 και 16.30 έως 19.00 , κ. Ελευθερία Βενετσανάκου, επικοινωνία στο τηλ. 2331400426 και στην ιστοσελίδα www.sofpsi-ima.gr
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα καταθέτονται είτε αυτοπρόσωπα στα γραφεία, είτε ταχυδρομικά, είτε στο email sofpsim@gmail.com και με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ
* (με όλες τις συνέπειες του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 για ψευδή δήλωση)

Επώνυμο : ……………………………………………….

Όνομα: ……………………………………………….

Πτυχίο (ή Δίπλωμα:) ………………………………
.
Έτος γέννησης: ……………

Τόπος γέννησης: ………………………… Νομός: …………………………………….

Όνομα και επώνυμο του πατέρα:………………………………………………………

Διεύθυνση κατοικίας: Οδός: ………………………. Αρ: …….. Τ.Κ.: …….

Πόλη: ……………………………. Τηλ.: ……………………………….

Διεύθυνση εργασίας: Οδός: ………………………. Αρ: …….. Τ.Κ.: …….

Πόλη:…………………………….. Τηλ.:………………………………..

Κινητό τηλ : ………………………..

e-mail : ……………………………………..

Α.Φ.Μ………………………………

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ/ΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
.
Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που δίνονται στο σύνολο των εντύπων αυτής της πρότασης είναι ακριβείς και αληθείς.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ημερομηνία
/ / 2021

Συνημμένα υποβάλλω :
1.
2.