ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

By | 13 Αυγούστου 2018

Ο Σύλλογος Οικογενειών & Φίλων για την Ψυχική Υγεία (ΣΟΦΨΥ) Ημαθίας, προκηρύσσει την πρόσληψη ενός Διοικητικού υπαλλήλου – Υπεύθυνου Δομής, πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου και ενός Λογιστή, μερικής απασχόλησης , αορίστου χρόνου.
Τα προσόντα που απαιτούνται για τον Διοικητικό – Υπεύθυνο Δομής είναι :
1. Απολυτήριο Λυκείου ή Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής
2. Ηλικία 25 – 50 ετών.
3. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
4. Γνώση προγραμμάτων Η/Υ
Θα ληφθεί σοβαρά υπόψη σχετική εμπειρία και γνώση λειτουργίας αντίστοιχων δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης.
Τα προσόντα που απαιτούνται για τη θέση του Λογιστή είναι :
1. Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ αντίστοιχων σχολών
2. Ηλικία 25 – 50 ετών.
3. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
4. Γνώση προγραμμάτων Η/Υ

Δικαιολογητικά:
1. Πλήρες βιογραφικό
2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
4. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών
5. Απολυτήριο Στρατού για τους άντρες
6. Αποδεικτικά επιπλέον προσόντων, εμπειρίας κ.λ.π.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αυτοπροσώπως στα γραφεία του Συλλόγου, Ανοίξεως 120 Βέροια, από τη δημοσίευση του παρόντος και έως τις 24/08/2018, καθημερινά 18.00΄- 20.00΄μ.μ. εκτός Σαββάτου & Κυριακής ή ηλεκτρονικά στο email sofpsim@gmail.com. Πληροφορίες στο τηλ. 2331400426 τις ίδιες ημέρες και ώρες.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. ΗΜΑΘΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΛΙΑΓΚΑΣ