ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ – ΑΙΤΗΣΗ

By | 15 Νοεμβρίου 2018

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ
* (με όλες τις συνέπειες του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 για ψευδή δήλωση)

Επώνυμο : ……………………………………………….

Όνομα: ……………………………………………….

Πτυχίο (ή Δίπλωμα:) ………………………………
.
Έτος γέννησης: ……………

Τόπος γέννησης: ………………………… Νομός: …………………………………….

Όνομα και επώνυμο του πατέρα:………………………………………………………

Διεύθυνση κατοικίας: Οδός: ………………………. Αρ: …….. Τ.Κ.: …….

Πόλη: ……………………………. Τηλ.: ……………………………….

Διεύθυνση εργασίας: Οδός: ………………………. Αρ: …….. Τ.Κ.: …….

Πόλη:…………………………….. Τηλ.:………………………………..

Κινητό τηλ : ………………………..

e-mail : ……………………………………..

Α.Φ.Μ………………………………

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ………………………………………
.
Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που δίνονται στο σύνολο των εντύπων αυτής της πρότασης είναι ακριβείς και αληθείς.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ημερομηνία
/ / 2018

Συνημμένα υποβάλλω :
1.
2.